Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, a to medzi spoločnosťou BELKIM s.r.o., prevádzkovateľom natur-oil.sk (ďalej len „predávajúci“) a ich obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia nasledovne: zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Predávajúci a vybavenie objednávok realizuje:

BELKIM s.r.o.
Kuraľany 60
93564 Kuraľny

Bankový účet IBAN: SK5709000000005140007346
IČO : 51276011
DIČ : 2120652237

Tel.: +421 905125969
E-mail: info@natur-oil.sk
web: www.natur-oil.sk

Kupujúci
Koncový zákazník – pri začatí obchodných vzťahov predáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je BELKIM s.r.o., IČO: 51276011 (ďalej len predávajúci) , s miestom podnikania Kuraľany 60, 93564 Kuraľany Slovensko,zap. na  Okresný súd Nitra Vložka číslo: 44747/N.  info@natur-oil.sk

Kontaktné údaje poverenej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

0905 125 969 Ľuboš Sokol

  1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),

Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),

Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),

Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

  1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci / kupujúci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie, ip adresa, IČO, IČ DPH, obchodné meno.

  1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia

Slovenská pošta, a. s.. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1

§13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy ) Zuzana Bieliková – účtovníctvo, mzdy

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

  1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku eshopu, emailom, telefonicky)

  1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

  1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

  1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@natur-oil.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

  1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

IV. Objednávanie

Kupujúci kupuje tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Objednávať je možné: elektronicky na adrese: www.natur-oil.sk Prijaté objednávky sú záväzné.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

1. Za chybné vyplnenie objednávky, prípadne za nedoručenie objednávky. Nedoručená objednávka je taká, ktorá neprejde procesom registrácie a uloženia dát v našej databáze. Pokiaľ neobdržíte potvrdzujúci mail o vašej objednávke, kontaktujte nás! Nikdy neplaťte takú objednávku, ktorá nebola potvrdená naším potvrdzujúcim e-mailom (platí pre objednávky platené bankovým prevodom).

2.Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

3. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

4.Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

5. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia,prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

6. Výber tovaru kupjúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

V. Stornovanie objednávky a storno poplatky

Objednávku je možné stornovať bez sankcie iba do 24 hodín od akceptovania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na belkimsro@gmail.com

Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 12 € v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo od tretej strany.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar objednal inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

a) Odoslať list (najlepšie e-mailom na adresu belkimsro@gmail.com ) s textom: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:…………….. Dátum a podpis.
b) Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.
c) Tovar odoslaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný, spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Neposielajte tovar na dobierku, inak nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý naspäť. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.
d) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní tovaru. V hotovosti či šekom peniaze neuhradzujeme.
e) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VII. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

VIII. Informácie o produktoch

Informácie o produktoch, ako aj fotografické zobrazenie tovaru nachádzajúceho sa na našej stránke majú ilustračný charakter a v detailoch sa môžu líšiť od dodávaného tovaru.

IX. Platobné podmienky

Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca, kuriér alebo poštový doručovateľ).

Platba bankovým prevodom.

X. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 2 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.natur-oil.sk posiela svoje produkty prostredníctvom:

Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenkej pošty – doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania, v prípade balíkov 2. triedy nie je táto doba zaručená.. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bez meškania oznámiť e-mailom na adresu belkimsro@gmail.com

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 3.05.2018 (posledná aktualizácia). Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.